Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Bor
město
Bor
rozšířené vyhledávání

Knihovní řád

1. Základní ustanovení

Městská knihovna v Boru je knihovnou základní ve smyslu paragrafu 3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby(dále jen služby) vymezené v par.2, 4 a 14 knihovního zákona.

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 • Výpůjční služby
 • Meziknihovní služby
 • Informační služby
 • Informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
 • Informace z oblasti veřejné správy
 • Informace bibliografického a faktografického charakteru
 • Přístup na Internet
 • Školním a výchovným zařízením na vyžádání umožňuje exkurze a zajišťuje knihovnické lekce
 • Služby uvedené v bodě 1.2 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně v souladu s požadavkem par.4, odst.2 až 4 zákona č.2572001 Sb., knihovního zákona, to znamená, že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů(např.za registraci uživatelů, za meziknihovní služby apod.)
 • Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je součástí tohoto Knihovního řádu.

2. Čtenáři a uživatelé knihovny

 • Právo využívat všech služeb knihovny má každý registrovaný čtenář, který je povinen dbát všech ustanovení Knihovního řádu
 • Čtenářem knihovny se může stát každý občan, za děti do 15 let zodpovídají rodiče.
 • Čtenářský průkaz se vydává po vyplnění přihlášky a předložení občanského či jiného průkazu totožnosti, dětem do ukončení docházky základní školy přihlášku potvrzují rodiče svým podpisem.
 • Průkaz je čtenář povinen předložit při vstupu do knihovny.
 • Za účelem registrace získává knihovna od uživatelů tyto osobní údaje: jméno, příjmení, přesné datum narození a adresu. Tato data jsou shromažďována a zpracována za účelem evidence a statistiky a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.Po ukončení registrace nebo na žádost čtenáře jsou všechna data čtenáře zlikvidována(originální písemnosti fyzicky skartovány, údaje v počítačových databázích anonymizovány).
 • Uživatelem přestává být každý kdo: nezaplatí poplatek na další období své registrace, úmyslně poškozuje knihovní fondy, soustavně porušuje Knihovní řád

3. Podmínky půjčování knih a časopisů

 • Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu a z knihovního fondu jiných knihoven prostřednictvím meziknihovních služeb.Knihy a ostatní materiály určené k půjčování mimo knihovnu si mohou půjčovat jen registrovaní čtenáři knihovny na dobu jednoho měsíce.
 • Knihovna však může bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutí výpůjční doby.
 • Po uplynutí výpůjční lhůty si může čtenář tutéž knihu půjčit znovu, nežádá-li ji jiný čtenář.O prodloužení lhůty musí čtenář požádat osobně, písemně nebo telefonicky.
 • Čtenář nesmí vypůjčené knihy a časopisy poskytovat dalším osobám.
 • Žádá-li čtenář naučnou literaturu, případně beletrii, kterou knihovna nevlastní, může být zprostředkována meziknihovní výpůjční službou(MVS) z jiné knihovny.Při kladném vyřízení objednávky uhradí čtenář poplatek dle platných cen uvedených v ceníku knihovny.

Čtenář je povinen:

 • Zacházet s vypůjčenými knihami šetrně, neznehodnocovat je poznámkami, podtrháváním nebo vytrháváním listů
 • Oznámit neprodleně knihovníkovi změnu osobních údajů
 • Ve všech prostorách knihovny zachovávat klid, čistotu, pořádek a dodržovat zákaz kouření.

Do knihovny nemají přístup a mohou z ní být vykázány osoby v podnapilém stavu a osoby chovající se nepřístojně.

4. Poplatky, náhrady, upomínky

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, proto by si měl před převzetím výpůjčky dokument prohlédnout a zjištěné závady nahlásit knihovníkovi.

Jinak nese odpovědnost za závady zjištěné při vrácení a je povinen je uhradit.

 • Ztrátu a poškození musí čtenář ihned oznámit.Náhradou může být: Stejný titul
 • Při ztrátě některé části vícesvazkového díla je nutné dát náhradou stejné vydání příslušné části nebo zaplatit náhradu celého vícesvazkového díla.
 • Příslušná finanční částka včetně sankčního poplatku.
 • Knihovna má právo požadovat plnou výši za zhotovení kopie.
 • Způsob úhrady určuje knihovník individuálně.

Čtenář, který nedodrží výpůjční lhůtu, zaplatí upomínací poplatek.Pokud bude čtenář upomenut doporučeným dopisem a nebude na něj reagovat, budou knihy vymáhány právní cestou.

Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

5. Internet v knihovně

viz. veřejný internet

6. Závěrečná ustanovení

Veškeré stížnosti, oznámení a podněty týkající se služeb knihovny, má uživatel právo sdělit pracovníkovi knihovny nebo knihovně nadřízenému orgánu (Město Bor).Stížnosti jsou vyřizovány podle platných předpisů.

 • Vyjímky z ustanovení tohoto řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny.
 • Podle potřeby vydává Městská knihovna v Boru dodatky k tomuto Knihovnímu řádu.
 • Knihovní řád je volně přístupný čtenářům, poplatky jsou vyvěšeny na viditelném místě.
 • Tento Knihovní řád platí od 1.1.2004 na dobu neurčitou.

V Boru dne 31.12.2003

Zástupce schvalujícího orgánu: JUDr.František Podlipský

Vedoucí knihovny: Ivana Vasuková

Organizace

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:474
TÝDEN:1250
CELKEM:1420614

Czechpoint


Czechpoint

Mohlo by Vás zajímat