Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Bor
město
Bor
rozšířené vyhledávání

Ptačí oblasti

Ptačí oblasti (ptaci.natura2000.cz) jsou území vyhlášená podle směrnice o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích). Spolu s lokalitami vyhlášenými podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích) vytvářejí soustavu NATURA 2000 (www.natura2000.cz).

Jaký statut mají u nás ptačí oblasti?

Ptačí oblasti jsou zvláště chráněnými územími. Vymezuje je vláda nařízeními, v kterých mohou být stanoveny činnosti vyžadující souhlas orgánu ochrany přírody. Nařízení neobsahují žádné zákazy.

Pro jaké druhy se ptačí oblasti vyhlašují?

Ptačí oblasti se vyhlašují pro dvě skupiny druhů ptáků:

  • Druhy vyjmenované v příloze I směrnice o ptácích (u nás 41 druhů, tj. 21% ze 194 vyjmenovaných.
  • Pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy, které v příloze I uvedeny nejsou (u nás šest druhů).

Kritéria pro určování ptačích oblastí jsou založena na kritériích pro výběr významných ptačích území (IBA) v Evropské unii. Která se používají prakticky ve všech členských státech.

Kolik je ptačích oblastí navrženo?

Navrženo bylo 41 ptačích oblastí, jejichž celková rozloha tvoří 8,9% rozlohy České republiky. Zhruba 63% rozlohy ptačích oblastí jsou součástí zvláště chráněných území.

Velikost ptačích oblastí

Ptačí oblasti musí splňovat všechny požadavky dotčeného druhu po celou dobu jeho přítomnosti. To znamená, že se nezahrnují jen hnízdiště, ale také potravní stanoviště, případně taková shromaždiště či zimoviště. U některých druhů by v nepřiměřeně malých oblastech hrozilo, že dříve či později zareagují na měnící se podmínky a svá stanoviště přesunou za hranice oblasti. Příkladem mohou být kolonie vodních ptáků, které někdy putují po rybničních soustavách v závislosti na podmínkách na jednotlivých rybnících. Ve všech územích se také snadněji realizují opatření na ochranu.

Lze se vyhnout povinnosti vyhlašovat ptačí oblasti jinými opatřeními na ochranu přírody?

Na námitky, že i bez ptačích oblastí legislativa ochranu ptáků zajišťuje dostatečně, Evropský soudní dvůr odpovídá jednoznačně: Přijímáním jiných opatření na ochranu přírody se nelze vyhnout povinnosti vyhlašovat ptačí oblasti.

Lze ze seznamu navržených ptačích oblastí některou oblast účelově vyřadit na základě hospodářských požadavků a požadavků rekreace?

Při určování ptačích oblastí a vymezování jejich hranic se nesmí brát v úvahu hospodářské požadavky, o kterých se zmiňuje článek 2 směrnice o ptácích. Členské státy jsou povinny klasifikovat jako ptačí oblasti všechna místa, která se podle ornitologických kritérií ukazují jako nejvhodnější pro ochranu dotčeného druhu.

„Nejvhodnější místa" musí být vybírána jen na základě ornitologických kritérií. Členský stát se nemůže zprostit povinnosti chránit určitou lokalitu, která podle vědeckých kritérií chráněná být má, tím že jí nevyhlásí jako ptačí oblast.

Pravidla pro posuzování plánů a projektů umístěných do ptačích oblastí určuje článek 6 směrnice o stanovištích, který se vztahuje i na ptačí oblasti. Tento článek je transportován do naší legislativy v paragrafech 46 g-i novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v plném znění.

Mohou se účelově měnit hranice ptačích oblastí?

Odpověď na otázku dává předchozí odstavec. Potvrzuje to i několik žalob Evropské komise na členské státy, které neaplikovaly správně odpovídající legislativu EU na ochranu přírody tím, že účelově změnily hranice ptačích oblastí.

Může se v ptačích oblastech zemědělsky a lesnicky hospodařit?

V mnoha ptačích oblastech se při běžném zemědělském nebo lesnickém hospodaření zachovaly podmínky pro řadu vzácných druhů. Proto je přirozené, že i nadále stávající způsob hospodaření nebude významně omezován, ale spíše jen usměrňován, aby byl splněn cíl ptačích oblastí - zachovat příznivý stav cílových druhů a jejich stanovišť. Pokud bude stát požadovat, aby se určité činnosti omezily nebo naopak jiné vykonávaly nad rámec běžného hospodaření, budou újmy či mimořádné výdaje uhrazeny.

Již od letošního roku mohou zemědělci v rámci tzv. agroenvironmentálních programů využívat dotační titul „Ptačí lokality na travnatých plochách", který je určen především pro ptačí oblasti navržené pro chřástala polního. Do budoucna se v ptačích oblastech i dalších lokalitách soustavy NATURA 2000 počítá i s využíváním dalších fondů EU jako jsou strukturální fondy a LIFE.

Motivaci místních výrobců a zvýšení povědomí o výhodách soustavy NATURA 2000 může napomoci certifikace a značení produktů, které v lokalitách této soustavy vznikají v souladu s cíly ochrany.

Mohou se ptačí oblasti využívat k rekreaci?

Analýzy socio-ekonomických dopadů soustavy NATURA 2000 ukazují, že vznikají nové ekonomické příležitosti, hlavně v oblasti turismu. To lze očekávat i v našich ptačích oblastech. Nenaplní se obavy, že se budou zakazovat turistické stezky, cyklotrasy či běžecké tratě. Samozřejmě by se ale měly vyhýbat hnízdištím citlivých druhů či tokaništím tetřívků a tetřevů. Příkladem toho, jak lze sladit požadavky na rekreační využití oblasti s potřebou ochrany, je ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice: od jara do podzimu slouží k rekreaci veřejnosti, od konce října do konce února je důležitým zimovištěm vodních ptáků.

Bude v ptačích oblastech zakázán nebo omezen výkon práva myslivosti?

Lov je podle směrnice ES o ptácích a stanovištích legitimní činností, která nemá být z lokalit soustavy NATURA 2000 a priori vylučována. Tak tomu bude i v našich ptačích oblastech. Pokud to již není dáno v ochranných podmínkách zvláště chráněných území, v žádné ptačí oblasti nebude nově lov ptáků ani jiné lovné zvěře zakázán. Mělo by jít jen o takové usměrňování myslivecké činnosti, jehož cílem je snížení rušení citlivých druhů, které jsou předmětem ochrany. Např. v blízkosti hnízd takových druhů (čáp černý, dravci, výr, jestřáb aj.) by myslivci neměli stavět nebo využívat po dobu přítomnosti ptáků posedy, cvičit své psy a provozovat další rušivé činnosti. Podobně by se rušení mělo co nejvíce snižovat na tokaništích, tahových a zimních shromaždištích. Větší klid na shromaždištích husí se odrazí ve zvýšení loveckých příležitostí v okolí, kam husy zaletují za potravou.

Poznámka

Také tachovský okres má mnoho zajímavých oblastí, ať již se jedná o oblast Českého lesa, nebo o dvě rybniční kaskády v okolí Starého Sedliště a Boru. Český Les čeká v dohledné době vyhlášení Chráněnou krajinnou oblastí. Nestojí však za zamyšlení rybniční oblasti, zvláště když uvážíme, že se na nich v průběhu roku vyskytuje více jak 90 ptačích druhů? Vždyť uvažujeme o turistickém využití okresu, o možných dotacích z EU, stavíme cyklotrasy. NATURA 2000 mnohé nabízí. Je však otázkou, zda uvažujeme v tomto směru o výběru takovýchto nejvýhodnějších míst na základě ornitologických kritérií, které nám příroda okresu nabízí.

Podle časopisu „Ptačí svět" upravil Karel Machač 17.10.2004

Infocentrum

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:71
TÝDEN:2462
CELKEM:1430934

Czechpoint


Czechpoint

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
1
29
1
30
2
31
3
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
1
10
1
11
3
12
2
13
2
14
1
15
4
16
1
17
1
18
1
19
2
20
2
21
2
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
2
28
2
29
2
30
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Knihovna ONLINE

knihovna banner

Mohlo by Vás zajímat